Upravit stránku

Funkce DataCAD 15

Sun Shader 2.0

Sun Shader 2.0 funkce nového renderování, bylo optimalizováno pro rychlé zobrazení, což vám umožní prohlížet složité modely s lehkostí. Podporuje hladké a průhledné materiály a obsahuje nové panely nástrojů ke zlepšení orientace. Funkce jako Pohledy a Manažer hladin umožní lepší kontrolu nad vaším modelem pomocí známých příkazů z DataCADu. Sun Shader 2.0 je k dispozici jako položka menu v nabídce Pohled nebo jako ikona na panelu nástrojů Rendering nebo Pohledový panel.

DataCAD 1.png

Průhlednost

Sun Shader 2.0 podporuje průhledné materiály, jako je sklo. Když přiřadíte k objektu transparentní materiál, Sun Shader 2.0 jej zobrazí jako průhledný, a Vy můžete vidět skrz tento materiál. Režim Studie oslunění také podporuje průhlednost, takže můžete vidět, jak skrz okna prochází sluneční paprsky.

DataCAD 2.png

 

Pohledy

Panel nástrojů Pohledy v Sun Shader 2.0 umožňuje uložit parametry zobrazení, včetně úhlu natočení a přiblížení. Klikněte na tlačítko "Přidat pohled" pro přidání aktuálního náhledu do seznamu, klikněte na "Aktualizovat pohled" k aktualizaci vybraného pohledu s aktuálními parametry zobrazení, nebo klikněte na "Smazat pohled" pro vymazání vybraného zobrazení ze seznamu. Rozbalte roletové menu, vyberte uložený pohled ze seznamu a zobrazte jej na obrazovce.

 DataCAD 3.png

Manažer hladin

Klepněte na tlačítko Manažer hladin na panelu nástrojů pro otevření manažeru hladin Sun Shaderu. Poskytuje přístup k hladinám, které byly základem ve vašem modelu, když jste spustili Sun Shader z DataCADu. Používá se ke změně hladin v modelu, vypíná je bez nutnosti zavření Sun Shaderu a bez problému se vrátí do DataCADu, což usnadňuje prozkoumat stavební možnosti a zjistit jejich ovlivnění slunečními paprsky a stíny.

Manažer hladin obsahuje známé příkazy, jako je Vše Zap, Nastav aktivní a Pouze aktivní. Kromě toho jsou k dispozici zatrhávací políčka Vybrat vše, Odebrat vše a Přehodit výběr.

DataCAD 4.png

 

Vyhlazování

Sun Shader 2.0 podporuje vyhlazování materiálových vlastností. Pokud je povoleno, nebudou zakřivené hrany zobrazovat segmenty, ale zobrazí se jako hladké křivky.

DataCAD 5.png

Vlastnosti hran

Rozbalovací menu Vlastnosti hran na panelu nástrojů Režim zobrazení, obsahuje volby pro definování vlastností čar ve vašem modelu. Obsahuje možnost vybrat si vlastní barvu nebo konkrétní předdefinovanou barvu, a schopnost definovat šířku (v pixelech), jednotlivé čár

 

 DataCAD 6.png

Ostatní panely nástrojů

Ostatní panely nástrojů, přidané pro usnadnění, jsou Panel Lupa, Panel Rotace a Panel Plocha. Zleva doprava, na panelu Lupa jsou ikony pro přepočet modelu do hranic obrazovky a pro zvětšení oknem. V nabídce Rotace jsou ikony, pomocí kterých otáčíte model proti směru hodinových ručiček kolem osy Z, po směru hodinových ručiček kolem osy Z, proti směru hodinových ručiček kolem osy X i po směru hodinových ručiček kolem osy X. Pokud je režim Studie oslunění vypnutý, můžete použít panel Plocha pro kontrolu vinutí plochy, vykreslení normál ploch, normál vrcholů a rovněž pro zobrazení kladné (vnější), záporné (vnitřní) nebo obou ploch prvků.

 

DataCAD 7.png

Výsledky Studie oslunění

Výsledky studie oslunění, včetně umístění, data a času a postavení slunce, se nyní zobrazí jako text v levém horním rohu Sun Shaderu, pokud je Studie oslunění zapnuta.


Nástroj Pan/Lupa/Rotace (posouvání, zvětšování, otáčení)

Nástroj Pan/Lupa/Rotace je k dispozici v menu Pohled. Pokud je zaškrtnuto, zobrazí se v pravém dolním rohu okna Sun Shader 2.0.

Kliknutím na levé a pravé šipky, se model otáčí okolo osy Z, zatímco kliknutím na šipku nahoru a dolů se model otáčí kolem osy X. Stisknutím a přidržením klávesy [Shift] a klikáním na šipky se v modelu
posouváte ve zvoleném směru. Kliknutím na středový kruh a pak přetažením kurzoru ve směru hodinových ručiček se model zvětší, při tažení proti směru hodinových ručiček se model zmenší.

 DataCAD 8.png

Nové příkazy a funkce

 

AutoCAD kompatibilita


Zatržítko „Snížit všechny entity na nulu“ bylo přidán do dialogového okna pro export do DXF nebo DWG formátu pro použití v AutoCADu. Při zaškrtnutí DataCAD automaticky změní Z-bázi a Z-výšku všech subjektů ve výsledném formátu DXF nebo DWG souboru na nulu, takže dostanete plošný výkres.

 

 DataCAD 9.png

XREF změny

Pro referenční soubory (XREF) byla přidána volba pro možnost ignorovat výkresové řezové panely. Najdete ji v kontextovém menu ([Ctrl] + [pravé tlačítko myši]).  Nastavení je pamatováno na základě jednotlivých XREF a implicitně je vypnuté. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude XREF ignorovat řezový hranol a zobrazí se celý XREF. Když ji nezaškrtnete, budou se zobrazovat pouze ty části referenčního souboru, ležící uvnitř řezového hranolu. Všechno, co leží vně, bude potlačeno.

Pozn: XRef, které mají aktivní XClip, budou automaticky ignorovat výkresový řezový hranol ..


Z nabídky Správa referenčního souboru v menu Vložit byla odstraněna volba "Pamatovat nastavení hladin pro fixovaná zobrazení". To bylo přejmenováno na "GTV Propojení“ a lze je nalézt v Manažeru referenčního souboru a v dialogovém okně X-Ref Vlastnosti z kontextového menu XREF ([Ctrl] + [Pravé tlačítko myši]). Toto nastavení se uchovává na bázi XRef souboru.

Pozn: I když je tato volba vypnuta, jsou GTV odkazy stále pro XREF aktivní. Nicméně XREF vrstvy se nebudou zapínat a vypínat v reakci na měnící se fixovaná zobrazení, ani pokud tato možnost je následně zapnuta.

DataCAD 10.png

Funkce GTV Propojení nyní podporuje XREF zvýraznění kromě XREF zvýraznění hladin, které bylo podporováno dříve. Pomocí této funkce můžete vložit XREF a přiřadit barvu zvýraznění, typ čáry a řádkování, a pak uložit jako Fixované zobrazení v daném výkresu. Můžete poté přiřadit jinou (nebo ne) barvu zvýraznění, typ čáry a její rozteč, uložit jiné fixované zobrazení v daném výkresu, a DataCAD si bude pamatovat toto nastavení při přepínání mezi jednotlivými fixovanými zobrazeními.

Pokud je "GTV Propojení" v Manažeru referenčního souboru nastaveno na "Zap", budou si fixovaná zobrazení ve výkresu pamatovat i stav volby "Ignorovat řezový hranol".

Pokud se XREF vkládá s faktorem zvětšení, stejný faktor je nyní aplikován na hodnotu přesahu pro všechny objekty v XREF, které mají přesah nastavený. Dříve tento faktor na přesah nebyl použit.

 

Změny Inteligentní šipky

Přepínač "Aktiv Barva" v menu Text / Šipky / Intlg.Šipky / Barva zajistí kreslení hrotů šipek v barvě aktuální hladiny. Použití tohoto nastavení vám ušetří krok definování barvy hrotu šipky a zůstává zapamatováno na bázi výkresu.

Volba "Aktiv Tloušť" v menu Text / Šipky / Intlg.Šipky / Tloušťka bude kreslit hroty šipek aktuální tloušťkou čáry. Výhoda je stejná jako v předchozím případě.


Styly inteligentní šipky "Uzavřená" a "Tečka" podporují nastavení Výřezu. Pokud je aktivní, budou ostatní prvky pod šipkou skryty.


"Inteligentní šipka" byla přidána do seznamu prvků podporovaných výběrovou maskou. Vyberte "Maska", pak "Prvek" a "Intel Šipka". Po návratu do hlavního menu, bude DataCAD vybírat pouze inteligentní šipky.


Přepínač "První Orto" v menu "Intlg. Šipky" byl vylepšen. Je-li zapnut, bude pouze první segment inteligentní šipky kreslena v režimu orto, bez ohledu na to, zda je v menu "Nástroje"  Ortogonální mód zapnut nebo ne. V předchozí verzi při zapnutém Ortogonálním módu byly všechny segmenty vykreslovány v režimu Orto. Aby bylo možné kreslit pouze první segment kolmý, musíte zapnout funkci První Orto a vypnout Ortogonální mód.


2D rýsování a kreslení

Při kliknutí [Ctrl] + [Pravé tlačítko myši] do prázdného prostoru na kreslící ploše se zobrazí kontextové menu, doplněné o nové funkce.

  • Možnost „Vložit“ vloží obsah schránky Windows
  • Možnost „Vložit jinak“ otevře okno „Vložit“, které umožní vybrat z dostupných formátů a (pokud    
     existuje) vložit obsah schránky
  • Možnost „ Vložit jako symbol“ umožňuje vložit aktuální obsah schránky jako symbol do výkresu, za 
     předpokladu, že schránka obsahuje DataCAD informace.
  • Možnost „Přidat do výběru“ aktivujte režim pro výběr informací na zkopírování do schránky)
  • Výběr „Uložit všechny symboly výkresu do složky“ umožňuje uložit všechny symboly ve výkresu do  vybrané složky na pevném disku. Poznámka: DataCAD neuloží vnořené symboly, nebo symboly, které už nejsou propojeny.

DataCAD 11.png

Dočasné výběrové pole se zobrazí při vytváření nebo změně velikosti MTEXT a PText prvků. I když MText nebo PText má vypnutou "Hranici", je toto dočasné pole zobrazeno, pro zobrazení umístění nebo velikosti hranic objektu. Toto pole je dočasné a zmizí, jakmile dokončíte proces zalamování okraje. Nezobrazí se při náhledu nebo tisku. K dispozici je odpovídající volba pro dcadwin.ini, která může tuto funkci vypnout. Viz bod 1 v části "Nové funkce dcadwin.ini" pro další detaily.

Inteligentní stěny, které jsou zpracovávány v různých hladinách nyní podporují vyčištění jejich průniků pomocí příkazů  "Spoj T," "Spoj L," a "Spoj X" v menu Úpravy. Musí být zapnuté prohledávání hladin. Dříve toto fungovalo pouze na inteligentní stěny v jedné hladině.

Do kontextového menu asociativní kóty byla přidána položka „Změnit umístění“ pomocí níž můžete nyní přesunout pozici kóty.

Funkce "Osa Úhlu" v menu Geometrie / Směr XY umožňuje vybrat i inteligentní stěny. Dříve byly podporovány pouze 2D čáry. DataCAD otočí kurzor tak, aby odpovídal směru čáry, která půlí úhel mezi dvěma stěnami.

Příkaz "Zarovnat" v nabídce "Text" podporuje možnost vybrat k zarovnání 2D čáry, 3D čáry a inteligentní stěny pomocí volby "Entita". Po výběru zarovnání se v nabídce objeví volba "Předch. Čára"  umožňující použít dříve zvolené zarovnání.

Volba "1 Čára Uprav" v nabídce "Úpravy" podporuje možnost vybrat jednotlivé stěny inteligentních zdí při definování ořezové čáry. Dříve byla tato funkce omezena na výběr čáry.

Volba "Předch. Čára" byla přidána do nabídky Úpravy/ 1 Čára Uprav. Umožní použít si dříve vybrané ořezové čáry. Po vybrání "Předch.Čára" už jen klikněte vně čáry a pokračujte.

Do menu Zrcadlení byl přidán přepínač Entita, který vám umožňuje vybrat jako čáru zrcadlení 2D čáru, 3D čáru nebo inteligentní stěnu. Stav tohoto nastavení je pamatován na bázi výkresu.

DataCAD podporuje možnost vybrat kružnice ve funkci "ČáraDoPolyč." menu Polyčára / Úprava.

Plocha, obvod a objem byly přidány do seznamu informací na panelu Souřadnice / Tipy v případě, že "Identifikujete" bitmapu.

Do menu Tisk byl přidán nový přepínač s názvem "WYSIWYG". Tento přepínač je k dispozici pouze, když je vypnutá volba "Třídění per" vypnutý. Je-li aktivní, tisk je přesně stejný jako zobrazení na obrazovce. "Dostanete to, co vidíte".

Do menu 3D Rozbití/Do polygonů byla přidána volba "Jen 3-strany". Rozbitý objekt se pak rozloží do třístranných polygonů, což může být užitečné při exportech do vizualizačních aplikací.


Manažer hladin má nové ukazatele stavu hladiny. Pokud je název hladiny napsán černým písmem, je hladina zapnutá. Pokud je název podtržený, jedná se o aktivní hladinu. Pokud je název napsaný šedou barvou, je hladina vypnutá. Když je jméno hladiny červeným přeškrtnutým písmem, jedná se o uzamčenou hladinu. V případě, že je hladina zapsaná šedou barvou a přeškrtnutá, znamená to, že je vypnutá a uzamčená.

Když vyberete v menu Hladiny "Import" (následně Přepsat nebo Připojit), objeví se dialog Zvolte soubor, který chcete načíst. Výchozí název v poli "Název souboru" bude stejný, jako aktivní hladina. Původně byl omezen na osm znaků, to bylo nyní zrušeno a funkce podporuje i dlouhé názvy hladin.


Nové funkce dcadwin.ini

1) Byla přidána možnost vypnutí ohraničujícího pole, které se zobrazí kolem MTEXT a PText při umístění nebo změně velikosti prvku.

[General]

Show PText / MText Boundary On Entry / Resize = FALSE
Je-li TRUE (nebo chybí), je dočasné ohraničující pole zobrazeno kolem MTEXT a PText subjektů při vytváření nebo změně velikosti. Je-li FALSE, ohraničující pole není zobrazeno.


2) Byla přidána možnost deaktivace zámku velikosti pro text a kótování.

[General]
No LockSize=TRUE
Je-li FALSE  (nebo chybí) pak je tlačítko "zámku výšky" k dispozici v nabídkách Text a  Kótování / Styl textu (s aktivní volbou Text k měřítku).
Je-li TRUE, toto tlačítko z nabídky zmizí. Pokud výkres obsahuje text, který měl zámek velikosti zapnutý, DataCAD pokračuje ve změně velikosti textu na výkresové ploše, pokud změníte měřítko. Pokud pro existující prvky chcete tuto funkci vypnout, musí být nabídka Změny/Další/Zámek Výšky vypnutá nebo ji vypnete v editoru vlastností entit, pokud ji chcete pro existující prvky změnit.

3) Chcete-li vypnout všechny „hard-coded“ klávesové zkratky, přidjete do dcadwin.ini následující volbu:

[General]
Shortcut Keys Invoke Alias=TRUE
Je-li FALSE (nebo chybí), budou mít jednopísmenné zkratkové klávesy stejné funkce jako doposud (např. stisknutí „a“ vás pošle do menu Architekt).
Je-li TRUE, pak se bude DataCad řídit příkazovým řádkem Alias a spustí vybraný příkaz. Tento režim více napodobuje stav v AutoCADu a umožňuje přizpůsobovat vlastní klávesové zkratky. Např. můžete „a“ použít pro menu Šipky místo pro menu Architekt. Podporuje i vícepísmenné aliasy, např. „ZE“ pro „Lupa/Hranice“, atd.

Více informací o vytváření alias příkazového řádku, naleznete v části "Použití příkazového řádku Alias v kapitole č. 2 v manuálu k DataCad14.

4) Pro deaktivaci přímého vkládání hodnot zapište do dcadwin.ini, do sekce [General] následující zápis:
[General] :

Spacebar For Distance Input=TRUE
Je-li FALSE (nebo chybí), není nutno při vkládání hodnot stisknout Mezerník.

Následující rozšířené kódy, které byly přidány:

1066# : Třídění per Zap
1067# : Třídění per Vyp
1068# : WYSIWYG Zap
1069# : WYSIWYG Vyp
1079# : Šrafování Zap
1080# : Šrafování Vyp
1081# : Výplň Zap   
1082# : Výplň Vyp 
1083# : Bitmapy Zap 
1084# : Bitmapy Vyp