Upravit stránku

Funkce DataCAD X3

Trvalý Manažer hladin

Manažer hladin nyní může zůstávat otevřený i při práci v DataCADu. Když se zapínají  a vypínají hladiny, výsledek se okamžitě projeví na ploše.

Nové vlastnosti Šipky

DataCAD nyní podporuje možnost kreslit kruhové vodicí šipky. Byl přidán i nový styl hrotu šipky. Vzhledem k tomu, že šipky podporují Text k Měřítku i novou volbu Zámek velikosti v menu Text, je možné vytvářet symboly hrotů ve velikosti pro tisk.

Pojmenovaná vícepohledová okna

Vícepohledová okna nyní podporují uživatelská jména. Ta se ukládají v závislosti na výkresu, takže je možné je v každém výkresu pojmenovat jinak. Jména vícepohledových oken si dají zadat i v defaultním výkresu.

Poslední a Oblíbené složky v manažeru symbolů

Do rozbalovacího menu ikony Adresář v manažeru symbolů byly přidány dvě nové volby – Poslední složky a Oblíbené složky. Jak název napovídá, obsahují seznam naposledy otevřených a oblíbených složek symbolů.

Funkce DataCAD X3Hladiny symbolů závislé na pohledu

Je zde nyní možnost přiřadit závislost na pohledu do hladin uvnitř symbolů. Symbol může obsahovat hladiny, které zobrazují pouze informaci ve 2D pohledu, hladiny, které zobrazují pouze informaci ve 3D pohledu nebo hladiny, které zobrazují obojí.

Přepínač závislosti na pohledu

V závislosti na možnosti popsané v předchozím oddíle, je možné  nastavit výkres tak, aby byl nebo nebyl závislý na pohledu.

Hladiny symbolů závislé na měřítku

Podobně jako závislost na pohledu je možné pro hladiny v symbolech nastavit i závislost na měřítku. To  umožňuje přiřadit minimální a maximální měřítko, ve kterém budou hladiny v symbolu zobrazeny. Pokud se hladina dostane mimo zadaný rozsah, nebude v pohledu zobrazena. Tím je možné přiřadit různé úrovně zobrazení detailů v různých měřítkách. Volba platí jak pro zobrazení na obrazovce, tak i pro tisk.

Text nezávislý na měřítku

Je-li aktivní volba TextkMěřítku, objeví se v menu Text nová volba ZámekVelik. Tato volba řídí velikost textu tak, že je vždy tisknut v absolutní velikosti, kterou definujete, nezávisle na velikosti měřítka.

Vylepšení textu jako atributu symbolu

Atributový text nyní nově podporuje stejné vlastnosti Ořezání, Fix Text i Zámek velikosti stejně jako normální text. Když se přidá do výkresu prvek typu atribut symbolu, použije se Ctrl+pravý klik a z kontextového menu je možné tyto vlastnosti nastavit podle potřeby.

Ořezání

Při zatržení  Zohledňuje řezové hranoly bude text mimo řezový hranol oříznut. Pokud bude zatrženo Ignoruje řezové hranoly, bude text ponechán i mimo oblast řezového hranolu.

Fix Text

Je-li zapnuto, bude text automaticky otáčen, aby byl stále normálně čitelný zleva doprava a shora dolů. Pokud bude volby vypnuta, nebude text otáčen.

Zámek velikosti

Výběr -  Ano -  bude se text atributu tisknout stále ve stejné absolutní velikosti nezávisle na změně měřítka tisku. Výběr – Ne -  bude se měnit se změnou měřítka.

Zámek úhlu textu

Text v symbolu nyní může být zafixován, i co se týče jeho úhlového natočení. To nyní umožní vložit symbol, otočit jej podle potřeby a text zůstane stále ve svém původním úhlu.

Vylepšení normál polygonů

Do programu bylo přidáno několik vylepšení pro práci s normálami polygonů.
V menu 3D Polygony/Vodorovně a Polygony/Obdélník byla přidána volba NormálaVen a v menu Polygony/Viditelnost byla přidána volba PřehNormály.

Nové vlastnosti referenčních souborů (XREF)

XREF soubory byly vylepšeny v tom smyslu, že je možné u nich řídit viditelnost hladin pomocí Fixovaných zobrazení a automaticky skrýt neviditelné hrany v aktuálním průmětu.

Propojení do fixovaných zobrazení

Nastavení propojení s fixovaným zobrazením funguje v závislosti na aktuálním výkrese, je možnost ho tedy nastavit pokaždé jinak.

Odstranění skrytých hran v referenčním výkrese

Do kontextového menu (Ctrl+pravý klik) Nástroje ref. souborů, byla přidána volba Skrýt.

Připojení hranice ořezu

Řezové hranoly referenčního souboru (XClips) a symbolu (SClips) lze nyní připojit k mateřských XClips.

Vylepšení fixovaných zobrazení

Fixovaná zobrazení mají nyní volitelný link do všech víceměřítkových pohledů, které z nich byly vytvořeny, včetně skrytých hran z aktuálního pohledu.

Propojení fixovaného zobrazení s víceměřítkovým detailem

Propojení fixovaných zobrazení s detaily víceměřítkového tisku fungují tak, že pokud ve fixovaném zobrazení provedete jakékoliv změny v hladinách a poté se klikne na tlačítko Aktualizovat, automaticky se aktualizuje i detail v nastavení víceměřítkového tisku.

Skrývání hran ve fixovaných zobrazeních

Pomocí tlačítka SkrýtFixZob ve 3D menu skrývání neviditelných hran je možné vybrat kterékoliv fixované zobrazení ve výkrese a provést na něm skrytí hran.

Vylepšení polyčáry

Polyčáry vytvořené v menu 2D křivek mohou být otáčeny mimo půdorysnou rovinu. Lze na ně aplikovat 3D otáčení kolem os X i Y. Rovněž je můžete vytvářet i v jednotlivých paralelních pohledech.

Studie slunečního osvitu

Nové okno renderingu na bázi OpenGL vnyní nabízí zpracování oslunění a stínů na základě umístění, data a času modelu. Prostorovou reprezentaci dráhy slunce od východu k západu je možné pro ilustraci zobrazit i přímo v modelu.

Studie slunečního osvitu

Navigace

Umístění modelu v prohlížeči je podobné jako v okně o2c prohlížeče.

Dialog Možnosti

Tento dialog můžete otevřít z roletového menu Soubor nebo pomocí ikony na panelu nástrojů prohlížeče. Obsahuje nastavení konfigurace programu.

Vylepšení objektového prohlížeče

Okno 3D objektového prohlížeče o2c má nyní spoustu nových panelů nástrojů, které značně vylepšují navigaci. Kromě toho prohlížeč nyní umožňuje uložení pohledů podobně jako fixovaná zobrazení v DataCADu.

Pevná vzdálenost

Do menu Pohled přibyla nová volba Pevná vzdálenost. Je-li vypnutá (výchozí stav), pak rozšiřování nebo zužování zorného úhlu mění vzdálenost mezi okem kamery a cílem pohledu.

Omezení úhlu rotace

Je-li tato volba v menu Pohled zapnutá, je otočení modelu v okně prohlížeče omezeno na 360° kolem kterékoliv osy.

Kopírovat, Kopírovat (Raytrace) a Kopírovat HTML

Tyto tři nové volby v kontextovém menu (klik pravým tlačítkem myši) umožní kopírování obrázku do schránky Windows

Uložení pro předchozí verze

Přestože používá DataCAD X3 tutéž příponu .AEC jako DataCAD 11 a 12, interně jsou formáty souboru jiné.

Inteligentní prvky

Menu Změny/Shoda/Další nyní umožňuje použít shodu i pro inteligentní prvky.

Podpora SketchUp 7

DataCAD X3 podporuje import i export souborů SketchUpu verze 7.

Měření

Volby Bod-Bod a Čára teď nabízejí délku, vodorovnou délku, svislou délku a úhel. Všechny tyto hodnoty je nyní možné  přidat i do výkresu.

Kótování

Pro zapínání a vypínání vynášecích čar byly přidány nové kódy

DXF, DWG import

Volba Posun výkresu do počátku nyní funguje tak, že program vypočítá střed prvků výkresu a ten umístí do absolutní nuly.

Editor vlastností prvků

Do editoru vlastností symbolů, referenčních souborů a kvadratických ploch byly přidány volby pro změnu velikosti a otáčení kolem jednotlivých os.

Zvětšení

Do menu Zvětšení/Koeficient zvětšení/Kalibrace vzdálenosti byla přidána volba Podle Bodů. Když je zapnuta, klikne se na dva body určující známou vzdálenost a poté  na dva body určující novou vzdálenost. DataCAD automaticky spočítá požadovaný koeficient.

Symboly

Pokud je v menu Vložit symbol aktivní volba Sym k měřít, je dostupný přístup do menu Měřítko tisku. To umožní změnit aktuální měřítko tisku bez toho, abys se muselo ukončit vkládání symbolu

Uchopování objektů

Uchopování Nejbližší nyní funguje i pro 3D prvky.

Schránka

DataCAD X3 nyní automaticky ukládá informace ze schránky Windows do symbolu ve výkrese.

Nastavení

Pomocí volby v menu Funkce/Nastavení/Seznamy je možné nyní načíst, uložit a editovat soubor Dcadwin.dec, který řídí nastavení výkresu pro práci v decimálním nastavení.

Počátek textury

Roletové menu Pohled/Rendering/Počátek textury obsahuje nové volby, které vám umožní zobrazit a vyčistit počátek textury prvků ve výkrese.

Existuje i nový kód pro nastavení počátku textury:

(V= pro panely nástrojů, 10XX#= pro klávesová makra)

1052 = Nastavit počátek textury.

Další nové kódy

(V= pro panely nástrojů, 10XX#= pro klávesová makra)

1050 = Orto režim je zapnutý.

1051 = Orto režim je vypnutý.

Posun/Do hladiny a Kopírování/Do hladiny

V obou menu je nová volba Barva hladiny, která se objeví po výběru cílové hladiny. Je-li aktivní, přeberou vybrané prvky barvu cílové hladiny.

Křivky

Beziérova křivka a B-Spline v menu 2D křivky nyní mohou mít až 20 řídicích bodů (doposud to bylo max. 8 bodů). U obou křivek je nyní možné  nastavit různou Z-bázi a Z-výšku.