Upravit stránku

Rýnovice

Nasazení a role CAD/CAM systémů ve výuce na ŠVS Rýnovice

 

Historie

Školské vzdělávací středisko (dále jen ŠVS) Rýnovice bylo vybudováno na základě podnětu tehdejšího ministra spravedlnosti ČSR z roku 1981, kdy se vytvořila pracovní komise ze zástupců MŠ ČSR a pracovníků správy SNV ČSR, jejíž jednání vyústilo ve zpracování zásad postupu pro vytvoření výchovně vzdělávacího systému v podmínkách vězeňství. Smyslem zmíněného systému se měla stát příprava odsouzených na kvalifikovanou práci v dělnických profesích, realizovaná ve středním odborném učilišti. Ve vybraných NVÚ (Libkovice, Opava, Pardubice, Příbram, Rýnovice, Valdice a Vinařice) tak začalo budování tříd, dílen odborného výcviku, stavebních dvorů, metodických kabinetů a řešilo se jejich vybavení. ŠVS Rýnovice bylo útvarem státního školského dozoru MŠ ČSR schváleno a doporučeno jako způsobilé mezi prvními v roce 1983. Dne 1.7.1983 rovněž došlo ke zřízení Středního odborného učiliště Praha 4, Táborská 988 a jeho zařazení do sítě školských zařízení. Tím započala na rýnovickém ŠVS výuka ve strojírenských učebních oborech ve spolupráci s tehdejším n.p. LIAZ. Až do roku 1989 opustila brány NVÚ Rýnovice více než stovka vyučených. Po pádu komunistického režimu bylo nutné hledat nové alternativy, hlavně prostory pro dílny odborného výcviku. Proběhla i přestavba prostor s učebnami pro teoretickou výuku a podařilo se vybavit dílnu pro strojní i ruční obrábění kovů.

Práce studentů ŠVS Rýnovice
Práce studentů ŠVS Rýnovice

Současnost

Hlavním nosným programem ŠVS Rýnovice je i nadále zajišťování výuky ve strojírenských oborech Obrábění kovů (dvouletý učební obor) a Obráběč kovů (tříletý učební obor). V polovině devadesátých let byl pokusně otevřen jeden ročník učebního oboru Strojní mechanik. Současně pod patronací ŠVS probíhaly záuční kurzy na profese brusič skla, brusič-kulič, brusič-hranař, holič a další. Dnes probíhají záuční kurzy na profesi mačkář skla, jejíž uplatnění je ve věznici nové. V posledních několika letech se začátkem každého školního roku pravidelně otevírají dva první, dva druhé a jeden třetí ročník studia SOU. Kritériem pro přijetí je ukončená základní škola, dostatečná délka trestu k absolvování studia, intelektuální předpoklady a samozřejmě zájem ze strany odsouzeného. I když majoritní část učňů tvoří relativně mladí odsouzení ve věku 20 - 30 let, výjimkou nejsou ani ročníky starší. Završením studia je vykonání závěrečné učňovské zkoušky, která sestává z části písemné, praktické a ústní. Každoročně se k jejímu vykonání dopracuje asi 30 až 40 učňů a jejich úspěšnost se pohybuje nad hranicí 90%. Za zmínku jistě stojí fakt, že vždy několik odsouzených, kteří jsou v průběhu studia podmíněně propuštěni z výkonu trestu, využije možnosti, kterou jim ŠVS nabízí a dokončí školu dálkově. Na chodu ŠVS se podílí čtyři stálí pedagogové a šest mistrů odborného výcviku. Další tři pedagogové docházejí vyučovat externě.

Kromě učebních oborů je také každoročně realizován kurz doplnění základního vzdělání a několikrát probíhaly i kurzy pro negramotné a pologramotné odsouzené. V prostorách ŠVS se rovněž nacházejí dvě specializované učebny informačních technologií, které jsou využívány jak v rámci studia učebních oborů a specializovaných kurzů, tak např. i k samostudiu cizích jazyků. K dispozici odsouzeným je zde přes dvacet výkonných PC sloužících hlavně pro výuku náročných CAD/CAM technologií v odborných kurzech obrábění na číslicově řízených strojích.

CAD / CAM systémy jsou na zdejším školském vzdělávacím středisku učňům k dispozici od roku 1998, kdy škola získala školní licenci produktu Cadkey98. V dnešní době středisko pracuje s produktem KeyCreator 3.0 a výuka tohoto systému byla plně implementována do schéma výuky třetího ročníku, kdy část praktické výuky je z dílen převedena právě na výuku CAD. Středisko ŠVS Rýnovice je vybaveno CNC frézkou a učni mají možnost své modely vyrobit právě na tomto stroji.
Pro absolventy třetích ročníků jsou pořádány nadstavbové specializované kurzy CNC obrábění. Ročně tyto kurzy absolvuje 20 – 30 vybraných absolventů. S těmito systémy však učni přicházejí do styku mnohdy ještě před zahájením studia třetího ročníku, a to ve formě samostudia.

Příbuznost studijního oboru umožňuje provázání výuky jiných předmětů s prací v produktu KeyCreator. Učni mohou např. odevzdávat rysy do technické dokumentace v elektronické formě. Aplikace TDS Technik 10 je využívána ke stejným účelům.

Obecně lze říci, že učni na zdejším školském vzdělávacím středisku získávají rozšířenou kvalifikaci právě o tyto, dnes tak žádané, CAD/CAM systémy a tím se zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce.

ŠVS Rýnovice se ve školním roce 2004 – 2005 poprvé účastnilo soutěže v tvorbě 2D/3D, kterou pořádala společnost 3E Praha Engineering, a.s. a to s překvapivě dobrými výsledky. Účast v této soutěži otevřela škole oblasti, které do té doby nedokázali plně využít. Účast v této soutěži byla pro školu velkým přínosem.